top of page

京東業績 嘗試拆解積弱原因

京東(JD)績後走勢 無大裂口高低開

美股收市微跌3%


特別之處在於

如果只係用績後收市日既價格黎睇


琴日收市$34.88

係近幾季 績後日 最低既收市價格


績後收市價

2022年8月23日 Q2 2022 $57.2

2022年11月18日 Q3 2022 $56.07

2023年3月9日 Q4 2022 $41.68

2023年5月11日 Q1 2023 $37.63

2023年8月16日 Q2 2023 $34.88


值得留意既係

要讀取更多嗎?

訂閱 investwulin.com 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
141 次查看0 則留言
bottom of page